UMOWY NA WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU ZAWARTE

19 maja na Toruńskich Jordankach odbyła się uroczystość podpisania umów o warunkach i sposobie realizacji 28 lokalnych strategii przygotowanych przez lokalne grupy działania (LGD). Środki będące w dyspozycji LGD w obecnym okresie programowania czyli do roku 2023 to ponad 120 mln euro. Fundusze pochodzą z 3 źródeł, tj.: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO),  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Działania LGD w dużej mierze ukierunkowane będą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie miejsc pracy. Wsparciem inwestycyjnym objęci zostaną również lokalni mikro i mali przedsiębiorcy. Społeczności lokalne na obszarach wiejskich oraz miast do 20 tyś mieszkańców będą mogły liczyć także na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do podniesienia jakości życia takich jak: ogólnodostępna infrastruktura kulturowa czy turystyczno – rekreacyjna jak również działania z zakresu rewitalizacji społeczno-gospodarczej (tylko-obszary wiejskie).

W Kujawsko-Pomorskiem w okresie 2016-2023 funkcjonować będzie w sumie 28 Lokalnych Grup Działania, tj.:

       7 LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców do ich dyspozycji będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO – realizacja  tzw. projektów miękkich.

       21 LGD obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz miasta do 20 tysięcy mieszkańców doi ich dyspozycji będą środki w ramach PROW, RPO oraz PO Ryby – realizacja projektów „miękkich” oraz projektów inwestycyjnych.

Do zadań LGD należeć będzie m.in. publikowanie naborów wniosków,  przyjmowanie i dokonywanie ich oceny, a także wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem czyli Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Obowiązkiem LGD jest również świadczenie bezpłatnego doradztwa przez pracowników biura LGD w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR.

Listy LGD do pobrania poniżej

Attachments:
Download this file (LGD_miasta.pdf)LGD_miasta.pdf[ ]68 kB
Download this file (LGD_wiejskie.pdf)LGD_wiejskie.pdf[ ]73 kB

siec zyczenia 2016

Spotkanie Lokalnych Grup Działania 

W spotkaniu które odbyło się w Świeciu w dniu 17 lutego 2016r. uczestniczyło 17 LGD wiejskich oraz 4 LGD miejskie.

Dyskusja skupiała się nad kwestiami działań sieci w ramach perspektywy 2014-2020 oraz pojawiła się kwestia udziału miejskich LGD w sieci oraz jakie korzyści będą miały miejskie LGD z przystąpienia do istniejącej sieci.na stronę spotk sieci luty 2016

W spotkaniu brali udział przedstwiaciele Urzędu Marszałkowskiego dyskutowano nad procesem oceny LSR, rewitalizacji czy potrzeb szkoleniowych LGD. 

Rozmowy nad RLKS w województwie trwają

Kolejne spotkanie sieci LGD poświęcone było sprawom organizacyjnym sieci oraz dotyczyło omówienia zagadnień związanych z tworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju i funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania województwa kujawsko – pomorskiego w nowym okresie programowania 2014-2020:

a)         funkcjonowania LGD w okresie przejściowym,

b)         tworzenie wielofunduszowej LSR,

c)         konstrukcja budżetów strategii wielofunduszowych.

spot. sieci 13-07-2015

13 lipca 2015 roku w Świeciu w spotkaniu udział wzięło 17 Lokalnych Grup Działania oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rozwoju Obszarów, Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Koordynacji RLKS i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele Urzędu odpowiedzieli na szereg pytań i wątpliwości LGD dotyczących przyszłego okresu programowania oraz p. Dybowska przedstawiła ofertę KSOW. 

spot. sieci 2 13-07-2015