Rozmowy nad RLKS w województwie trwają

Kolejne spotkanie sieci LGD poświęcone było sprawom organizacyjnym sieci oraz dotyczyło omówienia zagadnień związanych z tworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju i funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania województwa kujawsko – pomorskiego w nowym okresie programowania 2014-2020:

a)         funkcjonowania LGD w okresie przejściowym,

b)         tworzenie wielofunduszowej LSR,

c)         konstrukcja budżetów strategii wielofunduszowych.

spot. sieci 13-07-2015

13 lipca 2015 roku w Świeciu w spotkaniu udział wzięło 17 Lokalnych Grup Działania oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rozwoju Obszarów, Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia – Biuro Koordynacji RLKS i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedstawiciele Urzędu odpowiedzieli na szereg pytań i wątpliwości LGD dotyczących przyszłego okresu programowania oraz p. Dybowska przedstawiła ofertę KSOW. 

spot. sieci 2 13-07-2015

Prace nad nowym okresem programowania 2014-2020 trwają

Lokalne Grupy Działania z terenu województwa wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego intensywnie pracują nad pozytywnym zakończeniem okresu progrmowania 2007-2013 oraz przygotowaniem się do wdrożenia RLKS w naszym województwie.

W związku z powyższym spotykamy się cyklicznie. W ostatnim okresie odbyło się spotkanie 23 marca 2015 r. w Przysieku oraz 5 maja 2015 r. w Świeciu.

Reprezentancji LGD brali udział w spotkaniu roboczym w sprawie opracowania szczegółowego opisu priorytetów RPO WK-P dla osi 7 i 11. 

 

Spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

w sprawie nowego okresu programowania  2014-2020.

19 lutego 2014r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” odbyło się spotkanie 20 lokalnych grup z terenu województwa z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rozwoju Regionalnego, Wydziału Planowania Przestrzennego oraz Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z tworzeniem Lokalnych Strategii Rozwoju i  funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania (LGD) województwa kujawsko – pomorskiego w nowym okresie programowania 2014-2020.

Przed LGD ważne zadanie w przyszłym okresie, będą one dysponować nie tylko środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ale i w ramach instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność  (RLKS) również środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach którego wyodrębniono dwie osie priorytetowe dedykowane właśnie LGD.

Pozwoli  to na podjęcie szeregu działań odpowiadających potrzebom lokalnej społeczności w szczególności wsparcia przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy, zachowania dziedzictwa kulturowego czy też działań na rzecz walki z ubóstwem.

spotkanie LGD

Podczas spotkania dr Andrzej Potoczek szczegółowo odniósł się do realizowanej przez województwo  polityki terytorialnej w ramach której jeden z poziomów realizowany będzie przez LGD.

Zwrócił szczególną uwagę na komplementarność z działaniami jakie będą realizowały w ramach tej polityki Powiaty w ramach Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Realizowane działania muszą odpowiadać na lokalne potrzeby i rozwiązywać problemy lokalnej społeczności. Bardzo istotny jest udział mieszkańców w budowaniu strategii i wspólnym planowaniu takich działań, które pomogą  tworzyć nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Pani dyrektor Barbara Jesionowska odniosła się natomiast do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach którego oś 7 i 11 będą realizowane właśnie przez instrument RLKS. Lokalne Grupy Działania będą mogły realizować w ramach swoich strategii projekty finansowane zarówno z  Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jak i działania inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Łącznie na RLKS w RPO przeznaczono ponad 76 mln euro, podejmowane działania mają przyczyniać się do walki z ubóstwem i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Również pani Dyrektor Elżbieta Siemiątkowska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich wskazała na główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który również duży nacisk kładzie m.in.: na wsparcie przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, produkcję i promocje produktów lokalnych.

Przed Lokalnymi Grupami Działania stoi teraz poważne zadanie zbudowania wraz z mieszkańcami Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i zaplanowanie skutecznych działań które będą rozwiązywać lokalne problemy i pobudzać lokalny rynek pracy.

sieć na strone

Spotkanie sieci w Świeciu

21 październik 2014r. w Świeciu odbyło się kolejne Spotkanie Sieci Lokalnych Grup Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W spotkaniu wzięło udział 18 LGD oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Torunia wraz z panem dyr. Bartoszem Szymańskim.

Podczas spotkania omówiono istotne dla LGD zagadnienia:

  1. Aktualną sytuację Lokalnych Grup Działania w województwie kujawsko – pomorskim, prezentacja pozytywów i negatywów i wynikające zagrożenia dla finalnego rozliczenia umów ramowych LGD za okres 2007-2013.
  2. Wsparcie Samorządu Województwa dla Lokalnych Grup Działania w zakresie przygotowania LSR na nowy okres programowania oraz finansowanie okresu przejściowego Lokalnych Grup Działania.
  3. Nadzór Marszałka Województwa nad Lokalnymi Grupami Działania.
  4. Szkolenia dotyczące tworzenia LSR na lata 2014-2020 z uwzględnieniem RLKS.

Gospodarzem spotkania była Lokalna Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego".