Konsultacje Umowy Partnerstwa

23 lipca 2013r. uczestniczyliśmy w inauguracji konsultacji Umowy Partnerstwa w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR).

Jest to najważniejszy dokumentem określający strategię wykorzystania przez Polskę środków z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Jak podaje informacja prasowa MRR "Projekt Umowy Partnerstwa powstał na bazie jej Założeń, przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. Umowa jest ściśle powiązana z wymaganiami stawianymi przez Komisję Europejską, strategią Europa 2020 oraz celami rozwojowymi Polski na najbliższe lata. Uwzględnia również opinie partnerów społecznych i gospodarczych, a także efekty rozmów prowadzonych podczas prac grup roboczych, debat eksperckich, spotkań bilateralnych oraz prowadzonych regularnie w ramach Krajowego Forum Terytorialnego spotkań."

Konferencja rozpoczęła konsultacje społeczne, które potrwają do końca sierpnia 2013r.  Można wyrazić swoją opinię za pośrednictwem formularza on-line  https://konsultacje.mrr.gov.pl/.

Spotkanie LGD - Dolna Grupa

Kolejne spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu województwa kierowane w szczególności do Prezesów LGD, Przewodniczących Rad oraz Kierowników/Dyrektorów zostało zorganizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 26 czerwca br. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dolnej Grupie – gmina Dragacz.

spotkanie_LGD

Na spotkanie licznie przybyły grupy z całego województwa, była okazja do wymiany doświadczeń.

Tematyka spotkania:

  • Najczęściej popełniane przez LGD błędy w ramach działań:

- „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”,

- „Odnowa i rozwój wsi”,

- „małe projekty”.

  • Stan zaawansowania lokalnych strategii rozwoju:

- poziom zakontraktowania przydzielonych w budżecie LSR limitów finansowych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

- poziom rozliczonych płatności w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,

- średni poziom realizacji wskaźników wskaźników produktu,

- średni poziom realizacji wkskaźników rezultatu,

- poziom zakontraktowania oraz refundacji środków w ramach działań: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” , „Wdrażanie projektów współpracy”.

  • Najczęściej popełniane błędy podczas wyboru operacji przez Rady decyzyjne lokalnych grup działaniaspotkanie_LGD_2

Podczas spotkania odbyło się również spotkanie Prezydium Sieci Leader. Natomiast wójt Gminy Dragacz p. Andrzej Lorenc zaprezentował świetlicę oraz działania aktywizujące które odbywają się na świetlicy. Jest to dobry przykład inwestycji zrealizowanej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

spotkanie_LGD_3

Szkolenie dla LGD

28 maja 2013 roku w Świeciu odbyło się szkolenie "Lokalne Strategie Rozwoju - zasady rozliczania realizacji LSR"  dla Lokalnych Grup Działania z zakresu monitorowania i ewaluacji wskaźników w LSR. W formie warsztatowej mogliśmy pracować nad naszymi matrycami logicznymi, uczylismy się monitorowania wskaźników założonych w naszych strategiach co pozwoli nam na skuteczne i prawidowe wdrażanie naszych strategii. 

Szkolenie zorganizowane przez SR KSOW z udziałem LGD "Gminy Powiatu Świeckiego"

 
W dniach 13-14 maja 2013r. w Supraślu odbyła się krajowa konferencja pod nazwą Forum Lokalnych Grup Działania.


 

W dniach 13-14 maja 2013r. w Supraślu odbyła się krajowa konferencja pod nazwą Forum Lokalnych Grup Działania.