Spotkanie w ARMIR

W dniu wczorajszym przedstawiciele LGD uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla Lokalnych Grup Działania z terenu naszego województwa zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu. Głównym celem spotkania było omówienie projektowanych zmian w przepisach wykonawczych dla działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Zmianie mają ulec: tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, zakres wspieranych działalności.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie i podsumowanie dotychczasowej weryfikacji wniosków złożonych do ARMIR za pośrednictwem LGD w tym liczba podpisanych umów, zrealizowanych płatności oraz wniosków w trakcie weryfikacji.

W miesiącu marcu planowane jest spotkanie szkoleniowe w Przysieku dla pracowników ODR, LGD, wnioskodawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w wdrażanie działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

Spotkanie Lokalnych Grupa Działania w Świeciu

Tym razem spotkaliśmy się w Świeciu, okazją do spotkania było omówienie wyników ewaluacji lgd w naszym województwie. Organizatorem był Urząd Marszłkowski wraz z Lokalną Grupą Działania "Gminy Powiatu Świeckiego". W spotkaniu brały udział prawie wszystkie LGD z naszego województwa. 

W ramach prezentacji wyników ewaluacji dyskutowano nad możliwościami poprawy sytuacji oraz grupy wskazywały, że niektóe kryteria nie precyzyjne odnoszą się do rzeczywistości i faktycznych efektów uzyskanych przez poszczególne LGD. Podkreślano, że nasze działania powinny być ukierunkowane na realizację zakładanych wskaźników oraz aktywizację lokalnej społeczności.

Omówiono również stan wdrażania oraz planowane nabory w ramach realziacji działań w 2013 roku. Przedstawiono uwagi i sugestie do rozliczeń środków przez LGD w ramach funkcjonowania. Pan dyrektor Bartosz Szymański odniósł się również do planów i przyszłości Leadera w nowym okresie programowania.

Kolejne spotkanie w Żninie (LGD Pałuki  - wspólna sprawa).

Środki na dodatkowe zadania w ramach LSR

Trzy lokalne grupy działania z naszego województa:

  • Fundacja „Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania, 
  • Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego" 
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

30 stycznia 2013 roku podpisały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju w konkursie na wybór lokalnej grupy do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW. Kwota dofinansowania jaka zwiększy środki na realziację LSR to 10,7 mln zł.

W uroczystości wzięli udział marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Michał Korolko oraz wiceprzewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

yczenia_siec

18 października 2012r. w Więcborku odbyło się kolejne spotkanie Lokalnych Grup Działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowane przez LGD Stowarzyszenie "Nasza Krajna" oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W spotkaniu wzieło udział 10 LGD,  przedstwiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - pan dyrektor Bartosz Szymański z współpracownikami oraz zaproszeni goście przedstwiciele inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych.

Podczas spotkania omówiliśmy:

  1. Przyszłość podejścia Leader w kontekście CLLD.
  2. Możliwości wsparcia sprzedaży produktów lokalnych przez LGD w szczególności na tworzonych targowiskach.
  3. Zakres i harmonogram planowanej ewaluacji LGD.
  4. Założenia planu kontroli prawidłowości realizacji LSR przez LGD.
  5. Wybór LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań.
  6. Geocaching - plan projketu współpracy.