Konferencja RLKS 
Przedstawiciele sieci lokalnych grup działania z terenu województwa kujwsko-pomorskiego uczetsniczyli w Konferencji pn „Rozwój kierowany przez społeczność lokalną w perspektywie finansowej 2014-2020”, w dniach 12-13 marca 2014 r. w Hotelu Orle w Gdańsku – Sobieszewie. Podczas spotkania omówione zostały przez przedstwicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcje implementacji mechanizmu RLKS w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze i wybranych Regionalnych Programach Operacyjnych. Również nasze województwo prezentowało założenia RPO WKP jako przykład bezpośredniego mechanizmu RLKS. Z uwagi, że wdrażanie RLKS w oparciu o Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny ma charakter zindywidualizowany, do udziału w spotkaniu zapraszeni zostali przedstawicieli kilku regionów, których projekty RPO przewidują zastosowanie RLKS zarówno w formie bezpośredniej jak i pośredniej. Organizatorem spotkania był Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń Pomorska Sieć LEADER.
Dyskutowaliśmy w Świeciu o przyszłości Leadera
3 marca 2014 w siedzibie LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" odbyło się duże spotkanie 20 lokalnych grup działania z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z członkiem zarządu województwa z p. Michałem Korolko, w spotkaniu brali udział przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i lokalnych grup rybackich.
spot_z_korolko_str._sieci
  • Prezentowaliśmy doświadczenia wdrażania LEADER w okresie 2007-2013 z perspektywy kujawsko –   pomorskich LGD
  • Dyskutowaliśmy na temat kończącego się okresu programowania.
  • Członek zarządu p. Michał Korolko odniósł się do roli LGD w kontekście wdrażania mechanizmu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w okresie 2014-2020 z perspektywy   Samorządu Województwa.
spot_z_korolko.jpg2_na_str._sieci
W przyszłości ma nastąpić zwiększenie roli LGD w wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich na swoim terenie, będzie dysponowała większym katalogiem wsparcia.
spot_z_korolko.jpg3_str._sieci

Spotkanie Rady Sieci 

28 stycznia 2014 (wtorek) o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Rady Sieci Lokalnych Grup Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w siedzibie sekretariatu w Świeciu, ul. Chmielniki 2b.

Spotkanie LGD w Urzędzie Marszałkowskim
 
14 stycznia 2014 r, odbyło się kolejne spotkanie prezesów i kierowników biur Loklanych Grup Działania z terenu województwa z przedstwicielami Urzędu Marszałkowskiego.Była okazja do podsumowań dotychczasowych działań, oceny stopnia wykorzystania środków. Rozmawiano o dotychczasowym wdrażaniu i wyzwaniach jakie nas jeszcze czekają w najbliższym roku w związku z zamknięciem realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Spotanie odbyło się Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Siec_na_strone